Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Dokumenty / opłaty

Dokumenty

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dlatego w celu uzyskania informacji na temat rodzaju dokumentów niezbędnych do dokonania konkretnej czynności prosimy o kontakt z sekretariatem kancelarii.


tel: +48 883 242 484

Opłaty

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wysokości kosztów z tytułu dokonywanej czynności notarialnej należy skontaktować się z sekretariatem kancelarii.

Opłaty i podatki, opisane poniżej, powinny być wpłacone na rachunek bankowy kancelarii notarialnej przed dokonaniem czynności notarialnej lub zapłacone gotówką w chwili dokonywania czynności.

Rachunek bankowy Kancelarii:
85 9297 0005 0010 4072 2000 0001

Wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna)

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) określone na podstawie umowy ze stronami czynności, przy czym wynagrodzenie notariusza nie może by wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn:

Notariusz jest płatnikiem:

Notariusz jako płatnik jest obowiązany obliczyć należny podatek i pobrać ten podatek, a następnie wpłacić pobrany podatek w terminie wskazanym w ustawie na rachunek właściwego organu podatkowego.

Ponadto notariusz jest obowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, a podatek od spadków i darowizn notariusz obowiązany jest pobrać z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

Opłata sądowa:

Notariusz pobiera opłatę sądową, jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej. Jest on obowiązany uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej.
Wysokość opłaty sądowej reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.