Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Umowa deweloperska

Kupno mieszkania jest kosztowną inwestycją, która niejednokrotnie wymaga zaciągnięcia kredytu hipotecznego. W przypadku kupna mieszkania na rynku pierwotnym często zawierana jest tzw. umowa deweloperska, jedna z najpopularniejszych form umów zawieranych na rynku nieruchomości. 

Czym jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska to umowa, w której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu (lub domu jednorodzinnego) nabywcy, zaraz po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, a nabywca zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej ceny. Deweloper już na etapie budowy lub planu budowy może pozyskiwać klientów. Co istotne, aby umowa deweloperska była skuteczna, musi zawarta w formie aktu notarialnego.

Co powinna zawierać umowa deweloperska?  

Szczegółowa treść umowy deweloperskiej została przedstawiona w art. 22 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. „Ustawie deweloperskiej”). Zgodnie z tym przepisem, umowa deweloperska powinna zawierać m. in. następujące informacje:

1) określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;

2) cenę nabycia lokalu lub domu jednorodzinnego;

3) szczegółowe informację o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie

4) określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy;

5) określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;

6) określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;

7) termin przeniesienia na nabywcę prawa,

8) wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera;

9) informacje dotyczące:

  • mieszkaniowego rachunku powierniczego,
  • gwarancji bankowej,

10) numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone;

11) termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;

12) określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę w razie skorzystania z tego prawa;

13) określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej;

14) wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

15) oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią,

16) termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

17) informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo informację o braku takiej zgody;

18) zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę.

Jeżeli w umowie brakuje jakiegokolwiek punktu określonego w Ustawie deweloperskiej, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z deweloperem.

Umowa deweloperska – na co powinniśmy uważać?

Podpisując umowę deweloperską, koniecznie należy zwrócić uwagę na wiele zapisów umownych, np.:

  • Warunki odstąpienia od umowy. Jest to ważne np. w sytuacji, gdy bank odmówi nabywcy przyznania kredytu. Dlatego należy się upewnić, jakie są prawne skutki naszego zobowiązania wobec dewelopera.
  • Sposób pomiaru powierzchni nieruchomości: Cena mieszkania jest iloczynem metrażu i ceny jednostkowej. Należy sprawdzić, w jaki sposób deweloper zamierza mierzyć mieszkanie. Jest to o tyle istotne, że powierzchnia powykonawcza lokalu czasem okazuje się odmienna (np. o kilka procent) w stosunku do powierzchni projektowanej, określonej w umowie. Umowa powinna zatem wskazywać sposób rozliczenia między stronami na  wypadek, gdyby mieszkanie okazało się za małe bądź za duże.
  • Bezpieczeństwo inwestycji: Zakup lokalu od dewelopera wymaga zaangażowania niemałych środków pieniężnych, dlatego ważne jest zabezpieczenie interesów nabywcy, na wypadek, gdyby deweloper nie wywiązał się z umowy. Pieniądze wpłacone na poczet inwestycji powinny  zostać odpowiednio ulokowane, do czego służy odpowiedni rachunek powierniczy zakładany przez dewelopera. O formalną stronę inwestycji dba notariusz, weryfikując zgodność treści umowy z przepisami prawa oraz poddając analizie stan prawny samej nieruchomości. Dzięki temu umowa deweloperska zawarta jest prawidłowo, z poszanowaniem interesów zarówno sprzedającego, jak i nabywcy.

Opracowała: Joanna Wieprzkowicz- Łyżeń

Źródło: Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

 

„Lex est quod notamus”

To co piszemy, stanowi prawo


KONTAKT

ul. Jagiellońska 27, lok. 7
96-100 Skierniewice

Tel: 883 242 484
joanna.wieprzkowicz-lyzen@notariusze.lodz.pl