Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie - na czym polega?

Umowa o dożywocie to jedna ze starszych konstrukcji prawnych, która pozwala przekazać własność nieruchomości, przy zagwarantowaniu dotychczasowemu jej właścicielowi miejsca zamieszkania, utrzymania i opieki. Ze względu na swój charakter, z tym rodzajem umowy w praktyce najczęściej można spotkać się przy przekazywaniu domów, mieszkań czy gospodarstw rolnych z pokolenia na pokolenie. Wówczas nabywca mieszka wraz z pierwotnym właścicielem nieruchomości i zapewnia mu środki niezbędne do utrzymania.

W niniejszym artykule przedstawię najważniejsze kwestie związane z umową o dożywocie:

 • Na czym polega umowa o dożywocie?
 • Co może być przedmiotem takiej umowy?
 • W jaki sposób przepisy prawa definiują dożywotnie utrzymanie?

Zapraszam do lektury.

Na czym polega umowa o dożywocie?

Zacznijmy od podstaw prawnych. Zgodnie z art. 908 Kodeksu cywilnego:

„Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

Zgodnie z powyższym, dożywocie jest prawem o charakterze osobistym, którego stronami mogą być:

 • w roli zbywcy – wyłącznie osoba fizyczna, ponieważ tylko do niej odnoszą się postanowienia o dożywotnim utrzymaniu i stosunku bliskości (właśnie na podstawie tego warunku możemy nazwać dożywocie prawem osobistym),
 • w roli nabywcy – osoba fizyczna lub prawna, otrzymująca prawo własności do nieruchomości.

Mówiąc o umowie dożywocia w kategorii prawa osobistego, należy zaznaczyć również, że wiąże się ona równocześnie z tym, że jest to prawo niezbywalne, niepodlegające dziedziczeniu oraz przysługuje ono konkretnej osobie.

Uwaga!

Prawo dożywocia można ustanowić również na rzecz więcej niż jednej osoby, na przykład małżeństwa.

Ponadto należy pamiętać o tym, że każda umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości wymaga sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza. Stanowi o tym art. 158 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że:

„Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione”.

Brak zachowania formy aktu notarialnego będzie zatem skutkować nieważnością czynności prawnej.

Nieruchomość będąca przedmiotem umowy o dożywocie

W ramach umowy dożywocia można zbyć każdą nieruchomość.

Zaliczyć można do nich przede wszystkim:

 • nieruchomości gruntowe i lokalowe (a więc domy, mieszkania czy grunty oraz działki rolne),
 • gospodarstwa rolne,
 • udział we współwłasności nieruchomości,
 • prawo użytkowania wieczystego lub udział w takim prawie.

Co oznacza dożywotnie utrzymanie?

Nadrzędnym celem umowy o dożywocie jest uzyskanie przez pierwotnego posiadacza nieruchomości koniecznej opieki, w zamian za wyzbycie się własności nieruchomości. Zgodnie z wcześniej przytoczonym artykułem Kodeksu cywilnego, na mocy takiej umowy dożywotnik uzyskuje:

 • miejsce zamieszkania,
 • dostęp do światła i opału,
 • wyżywienie oraz
 • pielęgnację i pomoc w chorobie.

Oczywiście strony umowy mogą w dowolny sposób określić zakres świadczeń wynikających z umowy o dożywocie. Należy jednak pamiętać, że wszelkie postanowienia sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub które w sposób rażący naruszałyby prawa dożywotnika będą nieważne. Zobowiązania nabywcy nieruchomości w ramach umowy dożywocia mogą zatem wynikać z zapisów Kodeksu cywilnego (jeśli nie zostały precyzyjnie określone w umowie) albo strony mogą je ukształtować w dowolny sposób.

Uwaga!

Umowa o dożywocie wiąże się z przeniesieniem własności jedynie nieruchomości. Rzeczy ruchome (jak na przykład meble, sprzęt czy pozostałe przedmioty znajdujące się w niej) z punktu widzenia prawa nadal pozostają własnością pierwotnego właściciela nieruchomości. W przypadku jego śmierci, wchodzą one w skład majątku spadkowego, a rozporządzanie nimi przez nabywcę nieruchomości jest niezgodne z prawem.

Koszt zawarcia umowy o dożywocie

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa o dożywocie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tak jak w przypadku wszystkich nieruchomości, wynosi on 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Podatek naliczany jest już przy dokonywaniu czynności prawnej u notariusza, a obowiązek jego zapłaty ciąży na nabywcy prawa własności nieruchomości. Przykładowo, jeśli nieruchomość warta jest 550.000 zł, należny podatek z tytułu umowy dożywocia będzie wynosić 11.000 zł.

„Lex est quod notamus”

To co piszemy, stanowi prawo


KONTAKT

ul. Jagiellońska 27, lok. 7
96-100 Skierniewice

Tel: 883 242 484
joanna.wieprzkowicz-lyzen@notariusze.lodz.pl